Reklamácie

  1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok a Reklamácie sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP“) predávajúceho:

Prevádzka: Ing. Lucia Tulejová, Darčeky s citom    

Ul.: 26. novembra 3

066 01 Humenné

a opisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Reklamácie sú v súlade s § 18. Ods. 1, Zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním, resp. nákupom tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Objednaním a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a procesom Reklamácie. Definície pojmov obsiahnuté v Reklamácii majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania predávajúceho kupujúcemu, resp. prepravcovi (ktorý ho odovzdá kupujúcemu).

  1. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo). Štandardne však vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou záruky prírodnej kozmetiky, kde je uvedený garantovaný počet mesiacov od výrobcu na obale výrobku.

Pre kupujúceho je záručná doba pre všetky zariadenia pripojiteľné do elektrickej siete stanovená na  6 mesiacov (odo dňa nákupu).

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Keď je kupujúci konečný spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam týchto REKLAMÁCIÍ.

 

  1. Záručné podmienky
  1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci sa zaväzuje si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprevziať, ak je na zásielke viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. V takomto prípade je kupujúci povinný spísať sa so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. /Protokol poskytne prepravca./ Mechanické poškodenie výrobku v nepoškodenom obale je nutné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky a výrobok nepoužívať. Povinnosťou kupujúceho je do 24 hod. tovar odfotiť (viditeľne vady, aj krabičku) a odoslať mailom predávajúcemu a na Reklamačnom formulári vyplniť všetky údaje. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované.

  1. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je prevádzka:

Ing. Lucia Tulejová, Darčeky s citom 

Ul. 26. novembra 3

066 01 Humenné

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu priniesť, alebo zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Odosielaný reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o zakúpení, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a telefónne číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Kupujúci môže na tento účel použiť Reklamačný protokol, ktorý nájde na úvodnej strane (v spodnej časti) internetovej stránky.

Stav tovaru, v ktorom kupujúci odovzdal tento tovar predávajúcemu, bude posúdený v rámci reklamačného konania. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

  1. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. Spôsob vybavenia reklamácie kupujúceho spotrebiteľa
  1. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba bráni riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady a kupujúci spotrebiteľ nepožaduje výmenu vecí, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná predávajúci.

V prípade zľavy (tovar označený ako „ZĽAVA“ nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú už bola zľava poskytnutá.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak si kupujúci spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelné vynaložené náklady spotrebiteľa spojené s odborným posúdením reklamácie znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie.

V tomto prípade znova uplatnená reklamácie nemôže byť predávajúcim zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

  1. Zhoda s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravy. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované. Predávajúcim výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza.

       3.    Spoločné ustanovenia

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli:

          nesprávnym uchovaním,

          nesprávnym používaním,

          mechanickým poškodením,

          poškodením slnkom, vetrom alebo mrazom.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie až do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie od prepravcu zaslaný na adresu kupujúceho.

Predávajúci sa s kupujúcim dohodne na spôsobe prevzatia opraveného alebo vymeneného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar, jeho kompletnosť, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Dobropisy sú preplácané výlučne bankovým prevodom na účet, ktorý uviedol kupujúci v reklamačnom formulári.